ข่าว

สืบสานประเพณี“การประกวดตีก๋องปู่จาฯ”ชิงถ้วยพระราชทานเป็นปีที่ 18

งาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562” และ “การประกวดการตีก๋องปู่จานครลำปาง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการตีก๋องปู่จาอันถือเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าของชาวลำปาง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย

การสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์การตีก๋องปู่จามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 18ปี  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น จนกลายเป็นงานประเพณีประจำปี เป็นเวทีให้ครูกลองผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศิลปินพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตีก๋องปู่จาสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ อันนำมาสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ อีกทั้งยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อชมศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดลำปาง 

Most Popular

To Top