ข่าว

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ“รางวัลศรีสังวาลย์”

พิธีเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ“รางวัลศรีสังวาลย์” จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน และปาฐกถา พิเศษ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มคุณค่าพยาบาลไทย” พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ“รางวัลศรีสังวาลย์” ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล จัดโดย กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อ เผยแพร่ประสบการณ์การท างานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลศรีสังวาลย์ประจ าปีพุทธศักราช 2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูงให้ เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน : นายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อ านวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ชุติกาญจน์ หฤทัย รองผู้อ านวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ศิริมา ลีละวงศ์ รองผู้อ านวยการกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการพยาบาล กองการพยาบาล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

Most Popular

To Top