ข่าว

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ส่งตัวแทน ร่วมแสดงศักยภาพแรงงานไทยสู่เวทีโลก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เป็นผู้แทนในการส่งคณะผู้เข้าแข่งขันทักษะแรงงาน เข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Kazan 2019) ณ เมืองคาซาน  สหพันธรัฐรัสเซีย  ซึ่งในปี 2562 นี้ มีตัวแทนจากประเทศไทยที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอาเซียน เพื่อเข้าแข่งขันฯ ใน 23 สาขา โดยมีตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน  3 คน  ใน  3 สาขา  ได้แก่

  1. นายศิลานนท์ นิมิตรชัยกุล           สาขางานสีรถยนต์
  2. นายอนุวัฒน์ ฝั้นเลิด                     สาขาเทคโนโลยียานยนต์
  3. นายปิยะเทพ ดีคง                         สาขาออกแบบโมเดล

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Kazan 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 โดยผลการแข่งขัน มีตัวแทนจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัล เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) ใน 2 สาขา ได้แก่ นายปิยะเทพ ดีคง ได้รับรางวัล ในสาขาออกแบบโมเดล และ นายศิลานนท์ นิมิตรชัยกุล ในสาขางานสีรถยนต์

 

 

จากพันธกิจของ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ในการผลิตนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ และทักษะการบริการที่เป็นเลิศ ผ่านการฝึกสอนให้ความรู้ในเชิงเทคโนโลยีของโตโยต้า และความรู้ด้านการบริหารจัดการแบบโตโยต้า เพื่อให้มีทักษะกระบวนความคิดและการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ซึ่งตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 6ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 อันเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ผ่านการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของไทย ให้มีความทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับ อันจะนำมาซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล สอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Most Popular

To Top