Special Tips

รู้ไว้นะ…ตำรวจห้ามทำผิดกฎจราจร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกหนังสือคำสั่งให้ตำรวจทุกนายปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน หากพบกระทำผิดจะถูกลงโทษไม่มีข้อยกเว้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีบันทึกข้อความที่ 0007.34/1550 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึง ผู้บัญชาการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า , ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร 0404/3017 ลง 18 มีนาคม 2563 แจ้งกรณี นายกรัฐมนตรี มีบัญชามอบหมายให้ ตำรวจ พิจารณาตามข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ขอให้ ตำรวจกวดขันวินัยจราจรแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รักษาวินัยจราจร อาทิ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การจอดรถในที่ห้ามจอด

ดังนั้น จึงกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร ดังนี้

  1. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทุกกรณี โดยเฉพาะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน
  2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎหมายจราจร จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด
  3. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เอาใจใส่ในการอบรมเจ้าที่ตำรวจในสังกัดให้รักษาวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตำรวจ

Most Popular

To Top