ข่าว

โตโยต้าต่อยอดโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” จัดประกวด OPEN INNOVATION CONTEST เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต”

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันประกวดโครงงาน OPEN INNOVATION CONTEST เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทาง ในอนาคต ภายใต้โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

โครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” ถือกำเนิดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในปี พ.ศ 2560 ภายใต้ความร่วมมือเพื่อทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก EV Car Sharing เพื่อวิ่งในระยะทางสั้นๆ ภายในพื้นที่โดยรอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยระบบการคมนาคมสำหรับยุคหน้าอย่าง Ha:mo สำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งสาธารณะและการเดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย เดินทางสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากการศึกษาและทดลองระบบการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในระยะแรกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จากการประเมินผลโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยปริมาณการใช้งานของสมาชิกเพิ่มสูงถึง 75 ครั้งต่อวัน นับเป็น New High Record ของการใช้บริการ และเพื่อขยายระบบการคมนาคม Ha:mo ออกไปในวงกว้าง ทางโครงการได้วางแผนที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโครงงาน จากประสบการณ์การใช้งานจริง ส่งแผนงานเข้าประกวดเพื่อร่วมการพัฒนาสังคมการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” ภายใต้วัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ EV Car Sharing

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “บริษัท โตโยต้า ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนารูปแบบการเดินทางในอนาคต ภายใต้แนวคิด เปิดเวทีทางนวัตกรรมแก่นิสิต นักศึกษา จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานในชื่อ CU TOYOTA Ha:mo Open Innovation Contest “ เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมการเดินทางในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ประยุกต์ ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเข้าประกวดอย่างไม่มีข้อจำกัด ในการพัฒนา EV Car sharing ไปในมิติต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีควบคู่ ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เพื่อรวบรวมแนวคิด คัดเลือกแนวทาง สู่การพัฒนาโครงการ CU Toyota Ha:mo ในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต”

สำหรับแนวคิดที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 2 ล้านบาท และพิจารณานำไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงต่อไปในอนาคต โดยโครงการจะให้การสนับสนุนงบประมาณอีก 6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสู่การใช้งานได้จริง โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561

“ผมขอขอบคุณ พลังแห่งความร่วมมือจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน ทั้ง 13 บริษัท ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันก่อให้เกิดการแข่งขันประกวดโครงงานในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้โครงการนี้กับแนวคิด “เวทีเปิดทางนวัตกรรม” จะเป็นการต่อยอดแนวความคิดพื้นฐาน ไปสู่กระบวนการก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำหลักคิดที่สำคัญ มาร่วมกันพัฒนาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางในสังคมเมือง อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน” นายนินนาท กล่าวในที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
สำนักงาน CU TOYOTA Ha:mo (Ha:mo Square)
ชั้น 1 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 063-942-2575
www.cutoyotahamo.com
LINE@ : @cutoyotahamo
Facebook : www.facebook.com/cutoyotahamo
IG : cutoyotahamo

รายละเอียดการแข่งขัน
“เวทีเปิด…เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต”
(CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST)

วัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ การเดินทางแบบแบ่งปันกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า (CU TOYOTA Ha:mo EV Sharing)
2. เพื่อนำแนวความคิดหรือแผนงานที่เข้าร่วมแข่งขันไปประยุกต์ใช้งานในอนาคต

ผู้จัดการแข่งขัน
โครงการ CU TOYOTA Ha:mo

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนจากโครงการ CU TOYOTA Ha:mo และผู้แทนจากผู้สนับสนุนโครงการ

หัวข้อการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อได้แก่
1. ระบบขับขี่อัตโนมัติ เพื่อการรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
2. การนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่น เข้ามาปรับปรุงให้ผู้ใช้งานขับขี่ปลอดภัยและประหยัดมากขึ้น
3. การออกแบบระบบรีโลเคชั่นรถสำหรับ CU TOYOTA Ha:mo
4. การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับธุรกิจทาง EV sharing
5. แผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกและการใช้งาน

ระยะเวลาจัดการแข่งขัน เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร)

ประเภทการแข่งขัน การแข่งขันเป็นแบบประเภททีม มีจำนวนสมาชิกในทีมไม่น้อยกว่า 2 คน สูงสุดไม่เกิน 5 คน

เอกสารในการสมัครการแข่งขัน
1. ใบสมัครการแข่งขัน “เวทีเปิด…เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต” (CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST)
2. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือนักศึกษาของผู้เข้าแข่งขัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา
2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีสมาชิกที่เป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 คน
3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องมีจำนวนสมาชิกที่เป็นสมาชิกของโครงการ CU TOYOTA Ha:moไม่น้อยกว่า 2 คน
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทีมเท่านั้น
5. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครและลงลายมือชื่ออย่างครบถ้วน โดยต้องนำไปยื่นต่อเจ้าหน้ารับสมัครแข่งขัน ในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดเท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับทราบกฎ กติกา เงื่อนไขต่างๆ โดยยินยอมปฏิบัติตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
7. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนตกลงเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนดทุกประการ
8. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสมาชิกในทีมตลอดการแข่งขัน
9. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนขอรับรองว่าจะไม่นำผลงานและ/หรือคัดลอกผลงาน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ของบุคคลอื่นส่งเข้าแข่งขันอันถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากเกิดการฟ้องร้องผู้เข้าแข่งขันตกลงรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงฝ่ายเดียว
10. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันนำผลงาน แนวความคิด หลักการ สิ่งประดิษฐ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งเข้าแข่งขันนำไปเผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ นำไปใช้โดยไม่มีเงื่อนไข
11. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกติกาการแข่งขัน เงื่อนไข รางวัล เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า
12. รางวัลที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
13. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน
– รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) และไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลา 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล
หมายเหตุ ทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีม จำนวนทีมละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

กติกาและการตัดสิน
การแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 1) การแข่งขันรอบแรก 2) การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบแรก
1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องนำส่งผลงาน โดยต้องแยกหัวข้อตามเกณฑ์การตัดสินที่ผู้จัดการ แข่งขันกำหนดในรูปแบบเอกสารพร้อมจัดส่งให้แก่ผู้จัดการแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. คณะกรรมการตัดสินจะทำการเลือกจากผลงานที่แต่ละทีมส่งเข้าแข่งขัน ตามเกณฑ์การตัดสินที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวนหัวข้อละ 5 ทีม โดยจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. ผู้จัดการแข่งขันจะนัดทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ แนวทางในการพัฒนาผลงาน และกิจกรรม Workshop โดยจะแจ้งกำหนดการและรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
2. ทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน พร้อมตอบข้อซักถามในรูปแบบไฟล์พรีเซ้นเทชั่น เช่น PowerPoint โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอผลงาน ทีมละไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็นนำเสนอผลงานประมาณ 10 นาที และการตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการประมาณ 5 นาที
3. คณะกรรมการตัดสินจะทำการรวบรวมคะแนนของแต่ละทีม เพื่อประกาศผลรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลต่อไป

กำหนดการแข่งขัน
“เวทีเปิด…เพื่อร่วมพัฒนาสู่นวัตกรรมการเดินทางในอนาคต” (CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST)
10 ส.ค.-5 ก.ย. 61 การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
6 ก.ย. 61 งานสัมนาชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันและกิจกรรม ณ ห้อง 212
อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 9.00 – 16.00 น.
6 ก.ย.-12 ต.ค. 61 รับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน (รอบแรก)
22 ต.ค. 61 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
26 ต.ค. 61 กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับข้อแนะนำ และกิจกรรม Workshop สำหรับ
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
16 พ.ย. 61 นำเสนอผลงานการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การประกาศผล และพิธีมอบ รางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน

บริษัทผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
1. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน
3. บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
4. บริษัท ดิจิตอล มีเดีย เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
5. บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันช์ จำกัด สาขาประเทศไทย
6. บริษัท นิปปอน พาร์คกิ้ง ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8. บริษัท เอ็นทีที โดโคโม
9. บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จํากัด
10. บริษัท ทีอี คอนเน็คทิวิตี้ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
12. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
13. บริษัท ยาซากิเอเนอร์จีซีสเตมคอร์ปอเรชั่น

Most Popular

To Top