ข่าว

มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2563 ปันโอกาสทางการศึกษา ส่งต่อความรู้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่นักเรียน นักศึกษาในภาคใต้จำนวน 104 ทุน มูลค่า 1,000,000 ล้านบาท มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนสนับสนุนเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้น

ในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

♦ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

♦ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

♦ ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเยาวชนภาคใต้ได้รับทุนแล้วจำนวน 292 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 13,250,000 ล้านบาท

สำหรับการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในเขตภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มีนักศึกษาเข้ารับทุน จำนวน 104 ทุน โดยมอบให้กับนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

– คณะครุศาสตร์ จำนวน 71 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 13 ทุน

– คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน

– คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 9 ทุน

– คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ทุน

Most Popular

To Top