Special Tips

เจอรถทำความผิด แจ้งจับ…ได้ส่วนแบ่ง

กรมการขนส่งทางบก เผย แจ้งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิดรถสาธารณะได้ทุกประเภท สำหรับรถส่วนบุคคลต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับตัวรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เท่านั้น ดูรายละเอียดข้อหาความความผิดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล ร่วมกันสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้น กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว ค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิดได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% โดยขณะนี้ได้นำรายละเอียดข้อหาความความผิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก URL: https://www.dlt.go.th/th/dlt-offence/view.php?_did=2449 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม

 

ในการแจ้งความผิดที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งด้านความปลอดภัย มาตรฐานตัวรถ หรือคุณภาพการให้บริการ เช่น ความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่ ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งสปอตไลท์ เป็นต้น และความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถแท็กซี่ดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกิน ขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เป็นต้น

สำหรับรถส่วนบุคคลหากเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับตัวรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 สามารถแจ้งเบาะแสได้เช่นเดียวกัน เช่น ดัดแปลงไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ทำให้สีของแสงไฟไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามกฎหมายไฟท้ายต้องเป็นสีแดง ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน) นำวัสดุอื่นใดมาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน แขวนหรือติดตุ๊กตาบดบังแผ่นป้ายทะเบียน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษร ตัวเลข หรือจังหวัด ได้ชัดเจนแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียน เช่น ปิดแผ่นทองบนหมายเลขทะเบียน เพิ่มเติมตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถใช้กรอบแผ่นป้ายลายกราฟิกปิดทับแผ่นป้ายทะเบียน ตัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง รถกระบะต่อเติมตัวถังหรือโครงหลังคาเกิน 3 เมตร นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนมาใช้บนทาง เช่น ไม่มีไฟท้าย/ไฟเบรก เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ความผิดของรถส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับรถ เช่น การขับรถย้อนศร ฝ่าไฟแดง จอดรถในที่ห้ามจอด แซงในเส้นทึบ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร และการฝ่าฝืนกฎจราจรอื่นๆ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในการแจ้งผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย ส่งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, แอปพลิเคชัน DLT GPS, เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล” และ “GECC กรมการขนส่งทางบก” ทั้งนี้ การรับเงินส่วนแบ่งจะได้รับภายหลังจากที่ผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งจะมีข้อความ SMS ส่งให้ผู้แจ้งทราบผลการดำเนินการและโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แจ้ง

Most Popular

To Top