Special Tips

ป้ายวงกลม (ป้ายภาษี) หายทำอย่างไร

หลายๆ คนคงคิดว่าเป็นเรื่องตลก ถ้าเกิดมีคนบอกว่าป้ายวงกลมหน้ารถหาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าของจะหายต่อให้เราพยายามเก็บรักษาอย่างไรมันก็หาย บอกก่อนเลยว่าแผ่นป้ายวงกลมหายไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะเพราะแผ่นป้ายวงกลมคือสิ่งที่แสดงว่ารถยนต์ตันดังกล่าวได้มีการชำระภาษีรถประจำปีแล้ว ถ้าไม่แสดงอยู่ที่หน้ารถแล้วเจอตำรวจเรียกรับรองโดนจับแน่ ซึ่งอาจจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทด้วย ดังนั้นเรามาดูวิธีการขอแผ่นป้ายวงกลมใหม่กันดีกว่า

สิ่งแรกคือ ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะการแจ้งความเป็นเหมือนการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำป้ายของคุณไปแอบอ้างและกระทำผิดกฎหมาย จะได้มีหลักฐานยืนยัน จากนั้นก็ดำเนินการขอป้ายภาษีประจำปีฉบับใหม่ได้เลย โดยเตรียมเอกสารดังนี้

เตรียมหลักฐานในการขอป้ายวงกลม

  • หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงิน หากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ไฟแนนซ์ดำเนินการขอป้ายวงกลมให้เรา
  • เตรียมสำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแสดง หากไม่มีสำเนารายงานประจำวัน หรือ ไม่มีสำเนาบันทึกประจำวันสามารถบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียนได้
  • เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงติดตัวไปด้วย
  • หากเจ้าของรถไม่ได้มาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ

ยื่นคำขอที่กรมขนส่งทางบก

  • ไปที่สำนักงานขนส่งทางบก จตุจักร สำหรับผู้ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ
  • แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาทำใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเนื่องจากสูญหาย
  • หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม พร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ
  • จากนั้นไปรับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่รอดำเนินการ
  • ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาท)

รอรับเอกสาร

  • เวลาในการจัดทำเอกสารใหม่ประมาณ 30 นาที คุณก็จะได้ป้ายวงกลมติดรถยนต์ใบใหม่อย่างเรียบร้อย อย่างไรก็ดี กรณีเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ต้องยื่นคำขอรับเอกสารแทนสูญหายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบการสูญหาย

Most Popular

To Top