Special Tips

บช.น. กำหนดความเร็วรถ รอบเขตพระราชฐาน ชุมชน สถานศึกษา สถานที่สำคัญ วิ่งได้ไม่เกิน50กม./ชม.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณรอบเขตพระราชฐาน พื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนมีสถานศึกษาและสถานที่สำคัญ ๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 และ 2564 ซึ่งกำนดอัตราความเร็วของรถไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนดังต่อไปนี้

เส้นทางจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ข้อบังคับฯ ปี 2561)
1. ถนนนครราชสีมา ตั้งแต่แยกสวนรื่น  ถึงแยกวังแดง
2. ถนนราชวิถี  ตั้งแต่แยกอุภัยเจษฎุทิศ  ถึงเชิงสะพานกรุงธน
3. ถนนสามเสน  ตั้งแต่แยกบางกระบือ  ถึงแยกสี่เสาเทเวศน์
4. ถนนอู่ทองนอก  ตั้งแต่แยกอู่ทองนอก  ถึงแยกท่าวาสุกรี
5. ถนนสุโขทัย  ตั้งแต่แยกสวนรื่น  ถึงแยกสุโขทัย
6. ถนนศรีอยุธยา  ตั้งแต่แยกกองพลที่ 1  ถึงแยกเสาวนีย์
7. ถนนพระราม 5  ตั้งแต่แยกพาณิชย์  ถึงแยกสุโขทัย
8. ถนนสวรรคโลก  ตั้งแต่แยกยมราช  ถึงแยกสวรรคโลก

เส้นทางจำกัดความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ข้อบังคับฯ ปี 2564)
1. ถนนพิษณุโลก  ตั้งแต่แยกยมราช  ถึงแยกพาณิชยการ
2. ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการ  ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร
3. ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช  ถึงแยกเสาวนีย์
ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่กำหนตอัตราความเร็วในกฏกระทรวงไม่เกิน
45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Most Popular

To Top