ข่าว

กรังด์ปรีซ์ฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน ในกิจกรรม “Zero Accident Campaign 2023”

กรังด์ปรีซ์ฯ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน ในกิจกรรม

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ “Zero Accident Campaign 2023”

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ “Zero Accident Campaign 2023” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  ภายใต้แนวคิดที่ว่า “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” โดยการลดสถิติ การประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ด้านความปลอดภัย เพื่อให้แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี  พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจแก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการลดการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง

สําหรับในปี 2566 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จำนวน 1,490 แห่ง และผ่านเกณฑ์ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1,473 แห่ง ซึ่งการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ซึ่งแต่ละองค์กรจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ต้องประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กรนั่นเอง

Most Popular

To Top