ข่าว

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน 9 องค์กร สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทย

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง รวมมูลค่า 14.72 ล้านบาท มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมอบทุนสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

 • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้นทั้งทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 10 โครงการจาก 9 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 14.72 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2.5 ล้านบาท)

 • โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้ และโครงการทุนการศึกษาเยาวชนภาคเหนือ

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2.3 ล้านบาท)

 • ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทุนการศึกษานักเรียนพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยบูรพา (0.88 ล้านบาท)

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนในภาคตะวันออก

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (1 ล้านบาท)

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลนในภาคใต้

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 ล้านบาท)

 • โครงการจัดพิมพ์หนังสือผลงานทางวิชาการ TTF Award

6.มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(1.5 ล้านบาท)

 • โครงการจัดพิมพ์หนังสือทางวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

7. สภาการพยาบาล (2 ล้านบาท)

 • สนับสนุนทุนการศึกษาพยาบาล สาขาการดูแลผู้สูงวัย

8. มูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน (1.5 ล้านบาท)

 • ทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนโครงการบ้านตะวันใหม่

9. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (1 ล้านบาท)

 • สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตลอด 27 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ    จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

Most Popular

To Top