ข่าว

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! วิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเพื่อการเดินทางที่ความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! วิธีเลือกรถโดยสารเช่าเหมาเพื่อการเดินทางทำบุญทอดกฐิน ต้องเป็นรถโดยสารป้ายเหลืองที่จดทะเบียนถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความพร้อมคนขับรถก่อนเดินทาง คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังเทศกาลออกพรรษา ประชาชนนิยมเดินทางไปทอดกฐินตามวัดในต่างจังหวัด โดยเลือกใช้บริการเช่าเหมารถบัสหรือรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง ทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันควรเลือกใช้รถที่เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน ไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง โดยอาจตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เช่น สถิติอุบัติเหตุ ประวัติการให้บริการจากผู้ใช้บริการรายอื่น มีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ด้านผู้ประกอบการ ต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน กำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจรถโดยสาร Checking Point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจความพร้อมของรถระหว่างการเดินทางและเพื่อให้พนักงานขับรถได้พักผ่อนคลายอิริยาบถ สำหรับพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ และต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถ เช่น หากเป็นรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ประเภททุกประเภทชนิดที่ 2,3 และ 4 และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางต้องตรวจสอบว่าผู้รับจ้างปฏิบัติตรงตามที่ตกลงกันและตรงกับที่ทำสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลง เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ หมั่นสังเกตอาการพนักงานขับรถ หากมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงให้หยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับ และเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้เปลี่ยนคนขับหรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง เตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ตักเตือนและขอความร่วมมือให้ขับรถด้วยความปลอดภัย หรือแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา หรือแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
——————————–
กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการขนส่งทางบก
โทร. 0-2271-8805 – 6
Fax. 0-2271-8805

ขอบคุณข่าวสารจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top