ข่าว

โตโยต้า มอบทุนการศึกษาครั้งที่ 47 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน ให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการถนนสีขาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา โตโยต้า ให้ความสำคัญในการสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทย ได้นำความรู้มาพัฒนาประเทศและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการมอบโอกาสแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 47 ปี

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1,567 ทุน มูลค่ากว่า 17,000,000 บาท โดยในปีนี้ โตโยต้าสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นิสิตจำนวน 12 ทุน รวมเป็นมูลค่า 959,000 บาท รายละเอียดมีดังนี้

คณะ

จำนวนทุน มูลค่าทุน/บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4

336,000

คณะอักษรศาสตร์

3

231,000

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

1

77,000

คณะรัฐศาสตร์ 1

77,000

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

1 77,000
คณะเภสัชศาสตร์ 1

84,000

คณะครุศาสตร์ 1

77,000

รวม

12

959,000

 นอกจากกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแล้ว โตโยต้า ยังร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งเสริมการศึกษาในด้านอื่น อาทิ การสนับสนุนภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ เพื่อยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยด้านภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่นให้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในนาม “กองทุนโตโยต้า” โดยมอบให้ปีละ 3,950,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 51,350,000 บาท ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จวบจนปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ ที่ทำการสอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี

Most Popular

To Top