ข่าว

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (International Driving Permit) หรือที่นิยมเรียกกันว่า ใบขับขี่สากล เป็นเอกสารที่ยอมรับให้สามารถขับรถในประเทศตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ.2492 (Convention on Road Traffic, 1949) ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ เพื่อท่องเที่ยว และมีความจำเป็นต้องขับรถในต่างประเทศ โดยพบว่าสถิติการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) มีผู้ติดต่อขอรับบริการด้านใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศรวมจำนวน 36,643 ราย เฉพาะในกรุงเทพมีผู้ติดต่อจำนวน 23,173 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และรองรับความต้องการของประชาชนที่ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยเลือกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-5 (พื้นที่ 1 บางขุนเทียน, พื้นที่ 2 ตลิ่งชัน, พื้นที่ 3 พระโขนง, พื้นที่ 4 หนองจอก, พื้นที่ 5 จตุจักร) หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่ต้องการ และเลือกเมนู “ใบอนุญาตระหว่างประเทศ” เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวที่สำนักงาน ดาวน์โหลดฟรี แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS: https://apple.co/2GIHARd และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2IkLpyO

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นสมุดพกทำจากกระดาษแข็งสีขาว มีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทาง (passport) เล็กน้อย มีคำแปลหลายภาษา พร้อมแสดงภาพถ่ายผู้ได้รับใบอนุญาต และมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต การทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเท่านั้น หากเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว จะไม่สามารถทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศได้ เตรียมหลักฐาน ได้แก่ หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ที่ยังไม่สิ้นอายุ, บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่สิ้นอายุ, ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยมีค่าธรรมเนียม 505 บาท กรณีไม่สะดวกมาดำเนินการด้วยตนเอง เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวที่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ นอกจากการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ขอให้ผู้ที่จะขับรถในต่างประเทศศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎจราจร ศึกษาเส้นทางสภาพท้องถนน และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

ขอบคุณข่าวสารจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top