ข่าว

ฟอร์ด รับโล่รางวัลองค์กรผู้สนับสนุนคนพิการดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม” แก่บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ โรงงานเอฟทีเอ็ม ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ฟอร์ดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 ปี โดยมีนายธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคล  เข้ารับโล่รางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม

นายธรรมศักดิ์ อภิบาลวรกุล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาบุคคล  กล่าว่า “ฟอร์ด มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม” ถือเป็นเครื่องสะท้อนเจตนารมณ์ของเราในการสร้างโอกาสทางสังคมให้แก่คนพิการผ่านการจ้างงาน การจัดให้มีการออก ร้านขายสินค้าของครอบครัวผู้สนับสนุนคนพิการทุกสัปดาห์ และกิจกรรมเพื่อชุมชนอื่นๆ ที่ฟอร์ดได้ร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกำไรอื่นๆ”

Most Popular

To Top