ข่าว

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์

กรมการขนส่งทางบก มุ่งสร้างนักขับขี่ที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เดินหน้า!!! โครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ปีงบประมาณ 2563 รวม 12 รุ่น เดือนพฤศจิกายน อบรมวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 สมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่กรมการขนส่งทางบก 

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร จำนวน 12 รุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม เพื่อให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถและไม่สะดวกดำเนินการในวันธรรมดา สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัย โดยแต่รุ่นใช้ระยะเวลารวม 2 วัน ประกอบด้วย วันเสาร์ อบรมจะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกและเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามขับรถมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ กรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตขับรถ และเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ สมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน สำหรับเดือนพฤศจิกายน อบรมวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ดังนี้ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 รวมถึงได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152 ทั้งนี้ มุ่งให้เกิดความตระหนัก ปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเป็นนักขับรถที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

ขอบคุณข่าวสารจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

Most Popular

To Top