ข่าว

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) จัดขึ้นโดยมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการ ในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน โดยรางวัลนี้มีมานานถึง 25 ปี และทางโตโยต้าได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม มาในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

1. รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม” 

ผู้เขียน: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา”

ผู้เขียน: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น” 

ผู้เขียน: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4. รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award) 

ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”

ผู้เขียน: รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป ”

 

 

Most Popular

To Top