Special Tips

วิธีการแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย

เชื่อว่าคงไม่มีใครเก็บเล่มทะเบียนรถไว้ในรถเป็นแน่ เพราะเล่มทะเบียนคือเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรถไว้ แต่เชื่อไหมว่าบางทีเราเก็บไว้นานนานจนลืมว่าเก็บไว้ที่ไหน (เพราะเราต่อทะเบียนปีละครั้ง) บางทีย้ายไปย้ายมา…หาย!!! ครั้งนี้เรามาดูกันว่าถ้าเล่มทะเบียนหายต้องทำอย่างไรกันบ้าง

เตรียมเอกสารกรณีเจ้าของรถติดต่อเอง

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง+สำเนา)
  2. ใบแจ้งความหรือใบบันทึกถ้อยคำ (ที่สถานีตำรวจ)
  3. สำเนาเล่มทะเบียน (ถ้ามี)

กรณีที่เจ้าของมิได้ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือมอบอำนาจ
  2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริง+สำเนา)
  3.  บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง+สำเนา)
  4.  อากรแสตมป์ 10 บาท

ขั้นตอนการทำ

เมื่อรู้ว่าสมุดทะเบียนรถหาย ให้รีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องขอทำเล่มทะเบียนใหม่ที่ขนส่ง กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปแจ้งความด้วยตัวเองได้ ให้ตัวแทนผู้ดำเนินเรื่องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ของเจ้าของรถไปแทน

ในการดำเนินเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ หากรถของคุณทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดใด ให้ไปทำที่จังหวัดนั้น โดยเจ้าหน้าที่อาจจะถามถึงเหตุผลที่ทำหาย พร้อมให้กรอกใบคำร้องขอเล่มทะเบียนใหม่ เมื่อทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพียง 55 บาท แล้วรอรับเล่มทะเบียนใหม่ได้เลย

Most Popular

To Top