ข่าว

“ลามิน่า” ร่วมลงนาม MOU “สอศ.” พัฒนากำลังคนด้านช่างฟิล์มกรองแสงและคาร์ดีเทลลิ่ง

“ลามิน่า” ร่วมลงนาม MOU “สอศ.”

พัฒนากำลังคนด้านช่างฟิล์มกรองแสงและคาร์ดีเทลลิ่ง

นางสาวจันทร์นภา สายสมร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคลากร สอศ. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงมืออาชีพระดับเอเชียแปซิฟิค ยังนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์อีกมากมาย อาทิ อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ (Thule) จากประเทศสวีเดน ผลิตภัณฑ์ฟิล์มนิรภัยปกป้องสีรถลูมาร์ (LLumar) จากสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายานยนต์ครบวงจรแอลลักซ์ (LLux) คุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ซึ่งทาง สอศ. เห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายประเทศ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  ในการยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทุกมิติ

โดยบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สอศ. ตลอดจนการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่างฟิล์มกรองแสง และด้านคาร์ดีเทลลิ่ง ให้กับครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ด้านช่างฟิล์มกรองแสง และบุคลากรด้านคาร์ดีเทลลิ่ง ให้สามารถรองรับการเติบโตของตลาดแรงงานที่ขาดแคลน พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านช่างฟิล์มกรองแสงและด้านคาร์ดีเทลลิ่ง สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

 

Most Popular

To Top