ข่าว

ฟอร์ดภูมิใจคว้ารางวัล ‘องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น’ 13 ปีซ้อน

ฟอร์ดภูมิใจคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น13 ปีซ้อน

ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี คว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM Corporate Social Impact Excellence Award at Platinum Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยปีนี้ฟอร์ดได้รับรางวัลระดับแพลตินัมจากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ใน 3 มิติหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีนายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย รับมอบรางวัลจาก มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนางสาวเด็บบราห์ ไซเฟิร์ท รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ฟอร์ดสานต่อพันธกิจในการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ตามกลยุทธ์ของกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี หรือ ฟอร์ด ฟันด์ ที่เน้นย้ำความสำคัญในเรื่องการส่งมอบบริการที่จำเป็น การส่งเสริมการศึกษาสู่งานในอนาคต และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับแนวคิด ESG ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานเพื่อสังคม ออกแบบและพัฒนาโครงการที่มอบผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ฟอร์ดได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมหลักขององค์กรอย่าง Ford Driving Skills For Life หรือ ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นปีที่ 16 เพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในปีนี้ ฟอร์ดได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ให้บริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มทักษะขับขี่ให้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้อบรมตลอด 16 ปีกว่า 14,800 คน

ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่าน 2 โครงการหลัก ได้แก่ Ford+ Innovator Scholarship โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งฟอร์ดจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ พร้อมเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ฟอร์ดยังสานต่อโครงการ ‘เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ’ ต่อเนื่องรุ่นที่ 6 โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูง พร้อมมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัติ

ฟอร์ดยังส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity, Inclusion – DEI) ทั้งภายในองค์กรและชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจผ่านโครงการจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Water Go Green) ซึ่งฟอร์ดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งมอบความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน เป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียง รวมถึงกิจกรรม สำคัญจำนวนมากที่ส่งเสริมความหลากหลาย และลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมในมิติต่างๆ ได้แก่ การจ้างงานผู้พิการทางสายตาที่มีความชำนาญเฉพาะทาง การจัดกิจกรรมอบรมและพูดคุยอย่างมีสีสันในหลายรูปแบบภายใต้แนวคิด ‘Embrace Equity’ ในช่วงวันสตรีสากล และช่วงเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Pride Month)

นอกจากนี้ ฟอร์ดยังมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและสนับสนุนชุมชนด้วยการจัดตั้งศูนย์ FREC กรุงเทพฯ และได้ทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรเพื่อสังคมมาตลอด 4 ปีที่ได้ก่อตั้งศูนย์ FREC ในประเทศไทย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงศิลปะและเทคโนโลยี โดยมีศูนย์ FREC กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฟอร์ดและผู้อยู่อาศัยในชุมชน ผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงพันธกิจระยะยาวของฟอร์ด

Most Popular

To Top