ข่าว

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี2566

แอตลาส เอ็นเนอยี ได้รับรางวัล

โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยประจำปี2566 (ปีที่ 21)

และเป็นองค์กรต้นแบบที่ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล  

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 ภายใต้ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 หรือ ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดยนายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย รางวัลในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ภาคการค้าและบริการ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา แก่สังคม และภาคธุรกิจไทยจัดโดย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เป็นการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2566 เป็นปีที่ 21

โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทยให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัล จำนวน 30 บริษัท พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณ จำนวน  23 บริษัท ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัท จะดำเนินธุรกิจกตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน

Most Popular

To Top