ข่าว

“ไลอ้อน” รับรางวัลโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ปี’67

“ไลอ้อน” รับรางวัลโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ปี’67

มุ่งสร้างความตระหนักให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางสาวศศิธร โรจนศิรินทร์ เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ไลอ้อนมีการดำเนินงานเรื่องรักษ์โลกซึ่งมีส่วนอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคณะทำงานคนดีรักษ์โลกมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้บริษัทฯได้รับโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” ประจำปี 2567 จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าความสำคัญพร้อมตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เมื่อคนกลุ่มมากปฏิบัติสืบเนื่องจะกลายเป็น “วัฒนธรรมรักษ์โลก” สร้างปรากฏการณ์คืนดีให้กับโลกอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยส่วนรวม เป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน (Mental Model) และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนต่อไป

Most Popular

To Top