Special Tips

กฎหมายเบื้องต้น ที่คนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องรู้

ปัจจุบันผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนต่างละเลยกฎข้อบังคับของกฎหมาย จนทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากไม่ทำตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนมากยิ่งขึ้น เรามาดูกันว่าข้องบังคับกฎหมายที่ควรต้องพึงปฏิบัติเบื้อต้นในการใช้รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนมีอะไรกันบ้าง

  1. 1. รถจักรยานยนต์ให้บรรทุกของไม่เกิน 50 กิโลกรัม และนั่งซ้อนท้ายได้เพียง 1 คนเท่านั้น
  2. 2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายจราจร ในเขต กทม./ เมืองพัทยา/ เขตเทศบาลไม่เกิน 80 กม./ ชม. นอกเขตไม่เกิน 90 กม./ ชม. แต่หากมเครื่องหมายจราจรกำหนดความเร็วไว้ผู้           ขับขี่จะต้องขับรถไม่เกินอัตรา ความเร็วที่กำหนด
  3. 3. ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือหรือแขนหรือไฟสัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ลดความเร็วของรถ หยุดรถหรือจอดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  4. 4. เมื่อจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้ไฟสัญญาณกระพริบที่ติดอยู่ท้ายรถ ไปในทิศทางที่จะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
  5. 5. เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณกระพริบที่ติดอยู่ท้ายรถหรือทางด้านซ้ายของรถ
  6. 6. ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่จะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชน หรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจําเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก คนชราหรือคน           พิการที่กําลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
  7. 7. ในการขับขี่รถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ (1) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร (2) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงาน           จราจรกําหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว (3) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
  8. 8. เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งเป็นหลัก
  9. 9. ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกับผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่ใหญ่กว่า ต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้าย เพื่อให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผานไปได้

Most Popular

To Top